• Welcome to the club mad! The world's toughest HM!

注意事項

1. 參加者必需年滿18 歲.

2. 運動員環有以下疾病, 建議不要參加比賽, 所有參與者都必須承担自己的風險. 

    (一) 先天性心臟病,

    (二) 高血壓或腦血管疾病.

    (三) 心肌炎或和其他心臟病患者.

    (四) 冠壯動脈病患者和嚴重心律不齊者.

    (五) 糖尿病或低血糖患者.

    (六) 其他不適合運動的病患者.

3. 本機構保留接受或拒絕任何參賽者. 

4. 一經報名不可退還或轉讓.

5. 參賽者如違反下列事項, 立即取消資格

    (一) 比賽限定時間結束, 拒絕停止比賽.

    (二) 拒絕遵守比賽守則和指示.

    (三) 亂拋垃圾.

    (四) 不尊重其他參賽者, 組織者或義工.

    (五) 不按比賽指定的路線或走捷徑.

6 .參賽編號必須放於前方